fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Név: LÁZÁR-BOTH KLAUDIA Székhely: MAGYARORSZÁG, 8800 NAGYKANIZSA KIRÁLY UTCA 20. A lcsh. 3 em. 3 ajtó  Adószám: 69782628140 Nyilvántartási szám: 69782628140 Telefonszám:+36204947153 E-mail: makeupdija@gmail.com

továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelő”) ezúton tájékoztatja Önt a dijamakeup.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) használatával, és a weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

A jelen tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:

2016/679 EU rendelet [GDPR](Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „Rendelet”)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény. (Elker. tv.)

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a dijamakeup.hu/adatkezeles címen.

 1. A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZÉSEIK

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. ADATKEZELÉS ALAPELVEI

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Amennyiben megkeresné a vállalkozást, a következőkben felsorolt információk segítségével kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Név: LÁZÁR-BOTH KLAUDIA Székhely: MAGYARORSZÁG, 8800 NAGYKANIZSA KIRÁLY UTCA 20. A lcsh. 3 em. 3 ajtó  Adószám: 69782628140 Nyilvántartási szám: 69782628140 Telefonszám:+36204947153 E-mail: makeupdija@gmail.com

 1. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalt meglátogató személyek, a Weboldalon Smin/Tanácsadás megrendelők, a Weboldalon keresztül az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja weboldal látogatása Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal megfelelő működését figyelemmel kísérje, valamint megfelelő tájékoztatást nyújtson az érintett látogató gépére települő sütik tekintetében.

Érintettek köre Weboldalra látogatók.

Az adatkezelés jogalapja olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Elkertv. 13/A. §; Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.            Olyan sütik esetén, amelyek a kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása. (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont)

A kezelt adatok köre és célja A weboldal használata során különböző típusú cookie-k, azaz sütik kerülhetnek feltelepítésre az érintett látogató eszközére (a sütikről való részletes tájékoztatást lásd a 6. pontban). Az egyes sütik tárolhatják a látogató IP-címét, vagy annak valamely részét, a böngésző típusát, a weboldal használatára vonatkozó adatokat (látogatás ideje, felkeresett oldalak, munkamenet időtartama, kattintások száma.

Az adatkezelés időtartama és az adatom törlése a sütik élettartamáról a 6. pontban találhat tájékoztatást.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?           adatkezelő és vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges Az adatkezelő a Weboldal használatának elemzésére a Google Inc által működtetett Google Analytics szolgáltatást használja, amely információt gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül (további információ a 6.-9. pontban).

Az adatok tárolási módja elektronikusan. (további információ a 8. pontban)

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja. Smink/Tanácsadás jelentkezés Az adatkezelés célja a jelentkezés rögzítése, visszaigazolása.

Érintettek köre Smink/Tanácsadás a Weboldalon keresztül jelentkező személy.

Az adatkezelés jogalapja      Elkertv. 13/A. §; Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.

A kezelt adatok köre és célja A Smink/Tanácsadás jelentkezés esetében az érintett jelentkező neve és e-mail címe kerül rögzítésre.

Az adatkezelés időtartama és az adatom törlése     Az Adatkezelő az adatokat addig kezeli, ameddig az a jelentkezés teljesítéséhez szükséges, további információ a 7. pontban. 

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?           adatkezelő és vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges további információ a 9. pontban 

Az adatok tárolási módja      Elektronikusan. (további információ a 8. pontban)

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja szolgáltatás iránti érdeklődés. Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az őt érdeklő szolgáltatásról. 

Érintettek köre A szolgáltatás iránt Weboldalon keresztül érdeklődő személy.

Az adatkezelés jogalapja rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja.

A kezelt adatok köre és célja Érdeklődés esetében az érintett neve és e-mail címe kerül rögzítésre.

Az adatkezelés időtartama és az adatom törlése az Adatkezelő az adatokat addig kezeli, amíg az érintettnek a kért tájékoztatást megadja (további információ a 7. pontban).

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz: adatkezelő és vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges további információ a 9. pontban 

Az adatok tárolási módja elektronikusan. (további információ a 8. pontban)

 1. COOKIE-K (SÜTIK)

6.1. A SÜTIK FELADATA

A süti (angolul: cookie) egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket).

A Weboldal által használt sütik többféle célt szolgának. A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

6.1.1. FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) SÜTIK

Olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az érintett látogató internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg nem hagyja el a Weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.

6.6.2. HASZNÁLATOT TÁMOGATÓ SÜTIK

Arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt. Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen tud működni.

6.6.3. TELJESÍTMÉNYT BIZTOSÍTÓ, STATISZTIKAI SÜTIK

Olyan sütik, amelyek arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely sütik használatával információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelő képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.

6.6.4. HIRDETÉSI, MARKETING SÜTIK

Ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett látogató számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját marketing megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó sütik például megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a megfelelő hirdetések megjelenítésében.

6.2 A COOKIE KEZELÉS JOGALAPJA

A süti kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, valamint a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Amennyiben az érintett nem fogadja el a sütik használatát, akkor a Weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a használat során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

Amennyiben az érintett látogató hozzájárult a sütik használatához a Weboldalon, abban az esetben is van lehetőség arra, hogy a sütik beállításait módosítsa, illetve a sütiket az eszközéről törölje. A webes böngészők lehetővé teszik a süti beállítások módosítását vagy a sütik törlését.

A sütik törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

6.3. AZ ADATKEZELŐ WEBOLDALAIN SZEREPLŐ COOKIE-K LISTÁJA

Név
Szolgáltató
Részletes leírás
Elévülés
Jelleg
A weboldalak működéséhez szükséges sütik
 
A sütik a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető.
Munkamenet vége
nem gyűjt személyes információkat
A felhasznlói élményt javító sütik
 
A sütik a weboldal használatáról gyűjtenek információkat és a felhasználói élményt javítását szolgálják.
Munkamenet vége
nem gyűjt személyes információkat
Munkamenet sütik
 
A sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják.
Maximun 2 óra vagy a böngésző bezárása.
 
1P_JAR
Google.com és Gstatic.com
A cookie-t webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják.
2 év
nem gyűjt személyes információkat
CONSENT
ivvtura.hu
A cookie a cookie-k elfogadásával összefüggő beállítások tárolására használják
1 év
nem gyűjt személyes információkat
viewedExitPopupWP
ivvtura.hu
A cookie a weboldalak elhagyásakor közölt információk beállításainak tárolására használják
30 nap
nem gyűjt személyes információkat
NID
Google.com
Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési vagy megjelenítési módját, például az Ön által beállított nyelvet vagy az Ön tartózkodási régióját módosító információkat.
10 év
nem gyűjt személyes információkat
_ga
Google.com
A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette.
2 év
nem gyűjt személyes információkat
_gat
Google.com
A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette.
2 év
nem gyűjt személyes információkat
_gid
Google.com
A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette.
2 év
nem gyűjt személyes információkat
 7.1 FELHASZNÁLÁS

A weboldalon keresztül lehetőség van további információ kérésére, Smink/Tanácsadás történő jelentkezésre. A munkamenet során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

E-mail cím (kötelező mező)

Bizonyos szolgáltatások esetében, úgymint weboldal karbantartása, további személyes adatok is átadásra kerülhetnek. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok a kapcsolatfelvétel teljesítésének érdekében kerülnek felhasználásra.

7.2 ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Weboldalon történő Smink/Tanácsadás jelentkezés esetén, az Adatkezelő az adatokat addig kezeli, ameddig az a jelentkezés teljesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb a teljesítéstől számított 1 év elteltével automatikusan törli.

A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintettnek a kért tájékoztatást megadja. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb ezt követő 1 év elteltével automatikusan törli, kivéve, ha az érintett ismét megkereste az Adatkezelőt. Ismételt megkeresés esetén az Adatkezelő a személyes adatot a tájékoztatás teljesítésétől számított legkésőbb 1 évig kezeli.

 1. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,

Ön önkéntesen megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a dijamakeup.hu domain rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a dijamakeup.hu domain fér hozzá.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi igénybe:

A cég rövidített elnevezése: : Mikrotti Internet Szolgáltató Kft.

8371 Nemesbük Rákóczi Ferenc utca 11. 1.em. 

A cég képviseletére jogosult személy neve: Kis Ottó

A cég adószáma: 11680754-2-20

A cég cégjegyzékszáma: 14-09-308847

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 11600006-00000000-38917886

A pénzforgalmi jelzőszámot az Erste Bank Hungary Nyrt kezeli

A cég elektronikus elérhetősége: info@mikrotti.hu

Általános információ: +36 83 200 200

E-mail cím: info@mikrotti.hu

Megismert adatok köre: dijamakeup.hu domainen található weboldal tartalma, ezen domain-re alapuló email címekre érkező emailek.

Google Analytics: Google Inc.

Cím: Mountain View, California, USA

Megismert adatok köre: dijamakeup.hu weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

Facebook és Instagram oldal: Facebook Inc.

Cím: Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.

 1. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

10.1 TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a Rendelet 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

10.2 AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

az adatforrásokra vonatkozó információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

10.3 HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

10.4 TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

10.5 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

10.6 ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

10.7 TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

10.9 VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

10.10 BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA, PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelemét.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsuk. A részünkre az érintettek által szolgáltatott személyes adatokat nem ellenőrizzük, a megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó érintett felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármely panasza vagy problémája van, kérjük, elsősorban forduljon az Adatkezelőhöz.